Ovrhe, stečaj potrošača, položaj dužnika općenito

*Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020., koje je predano Hrvatskom saboru u veljači 2021. Više o problemima socijalno ugroženih građana možete doznati u poglavljima „Socijalna skrb““Umirovljenici i starije osobe”“Diskriminacija temeljem imovnog stanja”“Stanovanje, energetsko siromaštvo i vodne usluge”, “Diskriminacija u području zdravlja” i “Diskriminacija u području rada i zapošljavanja”,
 

Tijekom 2020. građani su u području financija tražili pravnu pomoć pa i intervenciju u sudske postupke, poslodavci su se obraćali radi provedbe ovrhe na plaći zaposlenika, ukazivano je na neprihvatljivo postupanje agencija za naplatu potraživanja, kao i općenito na težak socio-ekonomski položaj prezaduženih građana, a kod nekih i na nisku razinu razumijevanja preuzetih obveza.

Iako su naše ovlasti kod pritužbi na sudske postupke ograničene, neke od zaprimljenih ukazale su
na dugotrajno postupanje u ovršnim postupcima, za koje OZ predviđa hitnost, povodom čega se
predsjednici sudova pozivaju na preopterećenost velikim brojem ovršnih predmeta, neaktivnost
stranaka, učestale neuspjele dostave pismena ovršenicima te složenost postupka. Ovrhovoditelji
pritom ne uspijevaju naplatiti svoje tražbine, zbog čega neki i sami postaju dužnici, a pritužba
ovršenice kojoj je rješenje o ovrsi dostavljeno tek 23 godine po njegovu donošenju, ukazuje na
moguću štetu zbog naraslih kamata.

Prema HNB-u, iznos prodanih potraživanja banaka prema građanima nastavlja padati treću godinu
uzastopno. U 2020. se bilježi porast broja upita građana u svezi prijenosa potraživanja i postupanja
agencija za naplatu, kojima se uglavnom problematizira prednosni red izvansudske ovrhe koju provodi poslodavac odnosno FINA, osporava iznos dugovanja, ukazuje na vjerovnikovo učestalo pozivanje dužnika na plaćanje, odbijanje dužnikovog prijedloga o uvjetima i načinu daljnje otplate kredita, propuštanje novog vjerovnika da stupi u pravnu poziciju ustupitelja te sumnju na provođenje dvostruke naplate. To korespondira s pritužbama koje i mi zaprimamo, a i Udruga Blokirani iznosi brojne prigovore.

Stoga je i dalje očit problem nedostatka propisa kojim bi se regulirao rad društava koja otkupljuju dospjela potraživanja te uspostavilo nadzorno tijelo kojem bi se građani mogli obratiti pritužbom na njihovo postupanje, pa je dobrodošla informacija MF i HNB o osnivanju radne skupine čija je zadaća 2021. izraditi prijedlog zakona kojim će se urediti ova materija. Također, izmjene propisa o porezu na dobit trebale bi motivirati banke da putem konačnog otpisa, umjesto prodaje potraživanja agencijama, što više olakšaju položaj dužnika.

Posljedice epidemije te potresa uvelike su se odrazile na financijsku situaciju građana te stavile pred
njih značajne neočekivane izazove, što je osobito ugrozilo položaj onih koji se nisu uspjeli oporaviti
ni od prethodne krize, a fokus nadležnih tijela pomaknuo se s iznalaženja sustavnih rješenja
problema prezaduženih građana na poduzimanje interventnih mjera radi lakšeg preživljavanja
razdoblja posebnih okolnosti te zaštite života i zdravlja.

Zbog poteškoća u redovnoj otplati kredita, eventualnu odgodu financijskih obveza građani su morali
samostalno ugovoriti s bankom, pri čemu je svaka definirala vlastite kriterije i postupak reguliranja
moratorija pa se, pored toga što ugovorena odgoda za dužnika znači plaćanje većeg iznosa kredita,
taj iznos ovisno o banci razlikovao, a ugovorili su je dužnici u 9,6% ukupnih kredita.

S druge strane, svijest o egzistencijalnoj ugrozi ovršenih i blokiranih građana dovela je do primjene
jedinstvenih mjera pomoći. Netom po proglašenju epidemije ministar pravosuđa je preporučio
odgodu ovršnih postupaka, posebno provedbe ovrhe na nekretnini radi iseljenja i ispražnjenja, a u
travnju su doneseni Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Zakon o
interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti,
kojima je propisan zastoj ovrha, a potom produžen Odlukom o produženju roka trajanja posebnih
okolnosti, koji je istekao u listopadu. U tom šestomjesečnom razdoblju se, uz određene iznimke,
protiv građana nisu provodile ovrhe niti su tekle zatezne kamate, a većina do tada blokiranih
građana je deblokirana, njih 233.109, čime im se omogućilo raspolaganje svim primanjima na
računima u bankama, kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti. To je dovelo i do zastoja
u pokretanju jednostavnih postupaka stečaja potrošača čija provedba je uvjetovana neprekidnom
blokadom u trajanju od tri godine. Primjena ovih propisa je od FINA-e i HZMO-a zahtijevala opsežne
prilagodbe poslovnih procesa.

Za vrijeme zastoja ovrha javni bilježnici su zaprimili, no po njima nisu poduzimali daljnje radnje,
180.201 prijedlog za ovrhu, a nakon njegova prestanka većina ih je postupala po prijedlogu MPU te
dostavljala rješenja o ovrsi donesena po tim prijedlozima u tri faze, prema datumu zaprimanja prijedloga, radi zaštite građana od ovršnog vala po isteku zastoja. No, treba uzeti u obzir i položaj
vjerovnika, kojima je time dodatno produženo razdoblje u kojem nisu mogli ishoditi pravomoćno i ovršno rješenje te ga podnijeti na naplatu, što ih je stavilo u neravnopravan položaj prema vjerovnicima koji su prijedloge za ovrhu podnijeli nakon prestanka zastoja pa se po njima odmah postupalo, čime su mogli zauzeti bolje mjesto u redu naplate.

Ovakav, iz pozicije ovršenika, kratkoročno učinkovit odgovor može se opravdati posebnim okolnostima koje su ozbiljna ugroza egzistencije ovršenih i blokiranih građana, i inače depriviranih u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava. Međutim, to za njih ne predstavlja trajno rješenje, a zaprimljene pritužbe pokazale su da teret ne smije, pogotovo dugoročno, biti isključivo na vjerovnicima, kojima je u krizi također potrebna pomoć. Osim toga, ovrha time gubi smisao, a nije dobro da mjere u korist jedne skupine ugroženih građana budu na teret druge. Država je u obvezi pružiti dužnicima pomoć, ali na druge načine i iz drugih izvora financiranja, primarno u okviru socijalne politike.

Ovrha je važna za ostvarivanje vladavine prava te bi uvijek trebala biti brza i učinkovita, no i pravedna
prema ovršeniku te štititi njegovo dostojanstvo, zbog čega je potrebno nastaviti raspravu i rad na donošenju novog i cjelovitog Ovršnog zakona.

Ovrha je važna za ostvarivanje načela vladavine prava te je u svako doba opravdano očekivati da bude brza, učinkovita i pravedna te da pruža zaštitu dostojanstva ovršenika. Stoga godinama upozoravamo na potrebu donošenja novog, cjelovitog OZ-a koji bi dugoročno i održivo omogućio takvu ovrhu, no ta je prilika 2020. propuštena te su krajem godine, u hitnom postupku, donesene još jedne u nizu brojnih izmjena i dopuna, kojima je propis dodatno usložnjen. Iako se radi o poboljšanju, propisanom s ciljem da uslijed posebnih okolnosti epidemije pruži pojačanu zaštitu dostojanstvu ovršenika, životu i zdravlju ljudi te smanji štetu nastalu građanima, njime nisu sveobuhvatno uređena otvorena pitanja ovršnog sustava pa je potrebno nastaviti raspravu i rad na donošenju novog, cjelovitog OZ-a.

No, potrebne su i dodatne, ciljane mjere pomoći građanima koji izlaze iz kruga adresata na koje se novi ovršni propisi primjenjuju ili im je potrebna pomoć koja se tim propisima, zbog njihova cilja i svrhe, ne može pružiti. Naime, nejednakosti uslijed povećane nesigurnosti zaposlenja i prihoda povećavaju rizik od gomilanja dugova, što može dovesti do gubitka sredstava nužnih za odgovarajući životni standard te prisilnih iseljenja, pri čemu se i dužnici i vjerovnici suočavaju s posljedicama krize.

Nužno je pružiti zaštitu od prisilnog
iseljenja i njegovih posljedica sve dok
traje epidemija, budući mogu voditi u
beskućništvo te biti pogubni za zdravlje i
život ovršenika i članova njegova kućanstva.

Obratila nam se pritužiteljica koja je s kćeri, pet dana prije stupanja na snagu odredbi OZ-a o neprovođenju iseljenja tijekom zime, iseljena iz svojeg doma te se našla na hladnoći, bez
osiguranog alternativnog smještaja, pri čemu je kći imala povišenu temperaturu i obje su po
preporuci liječnice, zbog sumnje na zarazu koronavirusom, trebale biti u samoizolaciji.

Postupak po pritužbi je u tijeku, no bez obzira na njegov ishod, imajući u vidu da, kao u ovom
slučaju, ovršenik i članovi njegova kućanstva mogu ostati bez jedinog odgovarajućeg i sigurnog
utočišta za život, skrećemo pozornost na nužnost pružanja zaštite od prisilnog iseljenja i njegovih
posljedica sve dok traje epidemija, budući da mogu voditi u beskućništvo te biti pogubne za zdravlje
i život ovršenika i članova njegova kućanstva. Također, nije zanemariva ni činjenica da se prisilna
iseljenja često provode uz sudjelovanje većeg broja sudionika, pogotovo u slučaju ometanja
provedbe ovrhe, što također treba uzeti u obzir u kontekstu pridržavanja epidemioloških mjera.

U posebno teškoj situaciji zbog razornog potresa našli su se građani Sisačko-moslavačke,
Zagrebačke i Karlovačke županije, a proglašenjem katastrofe omogućeno je da im se donacije
uplaćuju na zaštićene račune i budu izuzete od ovrhe, kao i da zatraže odgodu ovrhe. Preporukom
MPU na šest mjeseci je odgođeno donošenje i otprema javnobilježničkih rješenja o ovrsi za ovršenike
s područja zahvaćenih potresom, što se odnosi na više od 20.000 predmeta.

U slučaju pritužiteljice kojoj je ovršena naknada za roditelja njegovatelja, iako je poduzela sve
propisane radnje, ponovno se pokazalo kako je postojeći način ostvarivanja zaštite primanja od
ovrhe potrebno preispitati i kod donošenja novog OZ-a propisati učinkovitiji, kako ne bi dolazilo do situacija u kojima osobe u ranjivom položaju ostaju bez nužnih sredstava za život.

Način ostvarivanja zaštite primanja
od ovrhe u budućem OZ-u treba biti
učinkovitiji, kako osobe u ranjivom položaju
ne bi ostajale bez nužnih sredstava za život.

Tijekom 2020. učinjena je naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, kojom je istaknuto da je njegovom provedbom 2018. deblokirano 6.248, odnosno 2% tada blokiranih građana, od kojih je 90% i dalje deblokirano. Iako je navedeno da je zakon ispunio svrhu te imao znatan učinak na trajno smanjenje iznosa ovrha ovršenika fizičkih osoba, otvoreno je pitanje dugoročne učinkovitosti i pravednosti ovakve mjere koja bi, radi ostvarenja socijalne pravde, morala biti primijenjena uz jasne socijalne kriterije. Pritom, da bi mjere pomoći mogle biti ciljane, pravedne i dugoročno učinkovite, bilo bi važno sveobuhvatno analizirati strukturu dužnika i uzroke prezaduženosti, što smo preporučili u ranijim izvješćima, ali se o ovoj preporuci Vlada nije očitovala.

Naime, svakom se građaninu priznaje pravo na životni standard koji odgovara njemu i njegovoj
obitelji, uključujući odgovarajuću prehranu, odjeću i stanovanje, kao i pravo na neprekidno poboljšanje životnih uvjeta. RH je dužna do svojih krajnjih mogućnosti poduzeti potrebne mjere radi ostvarivanja ovoga prava. Dugotrajne blokade računa, kojima se ograničava pravo vlasništva i dalje velikog broja ovršenika, dovode do nemogućnosti podmirivanja tekućih obveza te novih ovrha, što brojne obitelji drži u začaranom krugu zaduženosti i nemogućnosti ostvarivanja zajamčenih prava.

Poznavanje razloga koji građane dovode u ovakvo stanje trebalo bi stvoriti podlogu za donošenje
adekvatnih, efikasnih i diferenciranih mjera koje bi im omogućile da podmiruju svoje potrebe i tekuće
obveze te nagomilane stare dugove dugoročno riješe, a da se time ne šalje poruka kako se ne isplati
biti odgovoran u ispunjavanju svojih obveza.

Prema podatcima za 2020., na dan 30. studenoga evidentirana su 233.264 blokirana potrošača s dugom od 17,2 milijarde kuna, za 4.047 potrošača manje i 0,4 milijardi kuna više nego 2019., najviše bankama (30,3%) i središnjoj državi (19,2%). Dominacija dugotrajnih blokada nije prekinuta – dulje od godine bilo je blokirano 68,8% (160.468) s 14,7 milijardi kuna duga, što je 85,6% ukupnog te je i dalje najviše potrošača (103.879) bilo blokirano zbog duga do 10.000 kuna. Sudovi su u 2020. zaprimili 18.463 predmeta jednostavnog postupka stečaja potrošača, a od ukupno 30.752 potrošača deblokirana u 2020. u ovom postupku (zaključno s 30. studenoga) 18.199 ih je ponovno blokirano.  Nije podnesen niti jedan zahtjev za provedbu izvansudskog postupka stečaja potrošača niti sklopljen izvansudski sporazum, a nastavlja se i pad broja redovnih postupaka stečaja potrošača, što MPU smatra rezultatom boljeg materijalnog položaja građana postignutog mjerama Vlade za pomoć blokiranima. No, prema iskustvu FINA-e, građani od provedbe postupaka predviđenih Zakonom o stečaju potrošača zaziru te ih ne prepoznaju kao rješenje najčešće iz neznanja, neinformiranosti, straha i nelagode, pa je pozitivna najava MPU o planiranim zakonskim izmjenama te uočenoj potrebi da se ovi postupci skrate, a trajanje stečaja potrošača ograniči na najviše tri godine.

Za ponovno uključivanje prezaduženih građana u ekonomski život i postizanje njihove financijske
stabilnosti te time rješavanje problema socijalne isključenosti i smanjenje siromaštva, važno bi bilo
omogućiti im i potaknuti interes za individualno savjetovanje te povećanje financijske pismenosti. S
tim ciljem smo u prošlogodišnjem izvješću uputili preporuku tadašnjem MDOMSP-u, da educira stručnjake iz područja socijalne skrbi za savjetovanje obitelji u financijskim poteškoćama o upravljanju obiteljskim proračunom, no Vlada se na nju nije očitovala, a MRMSOSP navodi da sustavna edukacija stručnjaka te ova vrsta usluge trenutno nisu moguće zbog ograničenih financijskih sredstava.

Za ponovno uključivanje prezaduženih građana u ekonomski život i postizanje njihove financijske stabilnosti, a time i rješavanje socijalne isključenosti i
smanjenje siromaštva, potrebna su individualna savjetovanja i povećanje financijske pismenosti.

Dok njihova udruženja traže iznalaženje jedinstvenog izvansudskog rješenja za obeštećenje, dužnici oštećeni ugovaranjem kredita s nepoštenim odredbama o valutnoj klauzuli CHF te promjenjivoj kamatnoj stopi svoja prava nastoje ostvariti u pojedinačnim sudskim postupcima, ukazujući na pravnu nesigurnost i porast nepovjerenja u pravosuđe zbog neujednačene sudske prakse i deficita u primjeni pravne stečevine EU te presuda Suda EU.

Izgledno je da će broj ovih postupaka rasti, budući da je početkom veljače 2021. Ustavni sud donio odluku kojom je, u korist potrošača, u RH konačno okončan kolektivni spor u slučaju Franak, započet još 2012., a očekuje se i odluka Suda EU u svezi prava potrošača na obeštećenje nakon konverzije. Odlukom U-I-3678/2017 i dr. iz studenoga 2020. Ustavni sud je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te je ukinuo Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u RH s neovlaštenim vjerovnikom, što dužnici iz ovih kredita trebaju uzeti u obzir te zaštitu prava ostvarivati primjenom drugih propisa. Kako se radi o složenim postupcima i pravnim pitanjima, važno je građanima osigurati pravnu pomoć, posebno uzimajući u obzir da su mnogi iscrpljeni teretom dugova proizašlih iz nepoštenih ugovora te da nemogućnost podmirenja troškova može ugroziti njihovo pravo na pristup sudu.

Zbog prijelaza na DVB-T2 sustav odašiljanja TV programa oko 700.000 kućanstava je 2020. izloženo
dodatnom trošku nabave posebnih uređaja za njegovo praćenje. Imajući u vidu ustavnopravno određenje RH kao socijalne države, upozorili smo na potrebu razmatranja mogućnosti (su)financiranja troškova prilagodbe novom standardu, kao što je učinjeno 2010. pri prijelazu s analognog na digitalni signal, budući da prema podatcima DZS-a više od polovice građana živi u kućanstvima koja ne mogu podmiriti neočekivani financijski izdatak, a posljedice epidemije te šteta od potresa dodatno su umanjile raspoloživa sredstva potrebna za postizanje zadovoljavajućeg životnog standarda. Pritom je TV program mnogima najvažniji izvor informativnih i kulturnih sadržaja, a njegova dostupnost u okolnostima epidemije važna je i za ostvarivanje prava na obrazovanje, jer je jedan od načina provođenja nastave na daljinu. Nemogućnost njegova praćenja stoga dovodi do nepovoljnijeg postupanja prema onima koji si odgovarajući uređaj ne mogu priuštiti, a posebno teško djeluje na najsiromašnije. Na ovo upozorenje ni nakon požurnice nismo dobili odgovor Ministarstva kulture i medija. Za ponovno uključivanje prezaduženih građana u ekonomski život i postizanje njihove financijske stabilnosti, a time i rješavanje socijalne isključenosti i smanjenje siromaštva, potrebna su individualna savjetovanja i povećanje financijske pismenosti.

Porezi

Jedna od glavnih promjena iz petog kruga porezne reforme provedene 2020. je snižavanje stopa
poreza na dohodak kojim će učinak povećanja raspoloživog dohotka biti najveći kod poreznih
obveznika s većim dohotkom, dok ga oni s manjim primanjima neće osjetiti ili će im ono značiti
neznatnu promjenu. Pri donošenju ovih poreznih izmjena ukazali smo da je važno, osobito uslijed
posebnih okolnosti, iskoristiti potencijal porezne politike te poreznim rasterećenjem obuhvatiti one
građane, kod kojih će postići veći socijalni učinak, posebno uzimajući u obzir da su oni s manjim
primanjima u zadovoljavanju životnih potreba i postizanju odgovarajućeg životnog standarda u
većoj mjeri, nego građani s većim primanjima, opterećeni plaćanjem nekih drugih poreza, poput PDV-a, kao i da će se manjak prihoda u proračunima JLP(R)S kompenzirati iz državnog. Nažalost, ponovno je odgovoreno da rješavanje temeljnih socijalnih pitanja nije u nadležnosti MF-a.

Svi donositelji javnih politika vezni su
ustavnopravnim određenjem RH kao socijalne države i njezinim obvezama u stvaranju uvjeta za postiznje najvećeg mogućeg životnog standarda svakog građanina.

Naime, nije sporno da je, kao što to naglašava i IJF, u svrhu poboljšanja životnog standarda ugroženih građana najučinkovitije koristiti sustav socijalnih naknada, kojemu to jest primarna zadaća, međutim, osim što njihov obuhvat nije dovoljan te se nominalne vrijednosti glavnih naknada već godinama nisu mijenjale ni pratile rast troškova života, prosječne plaće i drugih parametara, o čemu više pišemo u poglavlju o socijalnoj skrbi, gubi se iz vida da su svi donositelji javnih politika vezani ustavnopravnim određenjem RH kao socijalne države i njezinim obvezama u stvaranju uvjeta za postizanje najvećeg mogućeg životnog standarda svakog građanina.

Na prošlogodišnju preporuku MF-u, da izradi analizu raspodjele poreznog opterećenja i njegove
usklađenosti s gospodarskim mogućnostima poreznih obveznika te načelima jednakosti i
pravednosti, Vlada niti MF se nisu očitovali.

 

Preporuke:

99. Ministarstvu pravosuđa i uprave, da u suradnji sa svim relevantnim dionicima, izradi prijedlog novog, cjelovitog Ovršnog zakona;

100. Vladi RH, da iznađe mogućnost (su)financiranja troška koji je građanima prouzročen prijelazom na novi, DVB-T2 sustav odašiljanja TV programa.

 

Vezane teme iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020:

 Socijalna skrb
Umirovljenici i starije osobe
Diskriminacija temeljem imovnog stanja
 Stanovanje, energetsko siromaštvo i vodne usluge
Diskriminacija u području zdravlja
Diskriminacija u području rada i zapošljavanja

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. pronađite ovdje.