* Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2022., koje smo predali Hrvatskom saboru u ožujku 2023. Cijelo Izvješće možete otvoriti u PDF formatu i u interaktivnoj verziji.

Tijekom 2022. zaprimili smo 187 pritužbi koje se odnose na probleme građana u vezi imovinskopravnih odnosa, od kojih se 110 odnose na stanovanje, što je nešto više od 58% zaprimljenih pritužbi iz tog područja. Od toga se 33 predmeta odnose se na posljedice potresa koji su 2020. godine pogodili Grad Zagreb i Zagrebačku te Sisačko-moslavačku županiju, koje do sada većinom nisu sanirane. Područje stanovanja uz imovinskopravne odnose prikazane u ovome poglavlju, šire se obrađuje u dijelovima ovog Izvješća o pravu na adekvatno stanovanje te o utjecaju potresa na ostvarivanje ljudskih prava.

Veći je pad zaprimljenih pritužbi u području povrata imovine oduzete za vrijeme komunističke vladavine (denacionalizacija) u odnosu na 2021. godinu, te je 2022. godine zaprimljeno sedam ovakvih pritužbi. Međutim, brojni predmeti otvoreni u 2021. godini radi dugotrajnosti postupka po zahtjevu za povratom oduzete imovine, nisu dovršeni u 2021. godini, a neki niti u 2022. godini. Postupci uglavnom traju dulje od 20 godina te se, primjerice, ukazuje na vraćanje predmeta povodom žalbe na ponovno postupanje prvostupanjskom tijelu, umjesto da MPU kao drugostupanjsko donese meritornu odluku i time skrati razdoblje postupanja. Osim problema dugotrajnosti postupanja u predmetima povrata i naknade oduzete imovine, građani su i dalje ukazivali na nemogućnost izvršenja pravomoćnih rješenja o povratu oduzete imovine, zbog nedonošenja provedbenih propisa. U 2022. godini zaprimili smo samo jednu pritužbu radi nerješavanja zahtjeva za povrat prava vlasništva nad pokretninama sa svojstvom kulturnog dobra, koje su sastavni dio zbirki, muzeja i galerija i drugih ustanova. No predmeti koje smo otvorili po pritužbama ranijih godina nisu bili riješeni tijekom 2022. godine.

Preporuka 83. (ponovljena)
Građevinskoj inspekciji, da poveća broj kontrolnih nadzora nad provođenjem izrečenih mjera
Preporuka 84. (ponovljena)
Ministarstvu pravosuđa i uprave, da u suradnji s Ministarstvom kulture i medija donese Uredbu o vrsti naknade za pokretnine sa svojstvom kulturnog dobra koje su sastavni dio muzeja, galerija i drugih ustanova

Navedene pokretnine nisu vraćene u posjed vlasnika, već su ostale u muzejima i galerijama. Vlasnicima bi se trebalo isplatiti naknadu temeljem pravomoćnih rješenja, no to nije moguće jer još uvijek nije donesena Uredba o posebnoj vrsti naknade za pokretnine sa svojstvom kulturnog dobra koje su sastavni dio muzeja, galerija i drugih ustanova, iako je nacrt Uredbe bio u e-savjetovanju još 2016. godine. U Izvješću za 2021. godinu preporučili smo njezino donošenje, no Vlada RH se nije očitovala na ovu preporuku.

U 2022. godini građani su ukazivali i na višegodišnji zastoj u rješavanju predmeta povrata poljoprivrednog zemljišta dodjelom zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Razlog tome je pravna praznina koja je nastala donošenjem Uredbe o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište, što je riješeno donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu u svibnju 2022. godine. Pratit ćemo primjenu ovih zakonskih izmjena, kojima bi se trebalo osigurati rješavanje zaostalih postupaka.

Građani su iznosili i primjedbe na natječajne postupke za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, ukazujući na povrede zakona i podzakonskih propisa. Prema podacima poljoprivredne inspekcije, u 2022. je provedeno 1.735 inspekcijskih nadzora, što je oko 30% više nego 2021. godine. Zbog utvrđenih nepravilnosti inspekcija je donijela 435 upravnih mjera i pokrenula je 222 prekršajna postupka, od kojih su neki još u tijeku. Najčešće povrede odnosile su se na nepravilnosti u provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i drugih propisa kojima se uređuje održavanje, korištenje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Prema dostavljenim podacima nepravilnosti su se odnosile na korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta bez ugovora (91), kao i na slučajeve korištenja nakon isteka ugovora (57). Zakonskim izmjenama je propisano da će se korištenje poljoprivrednog zemljišta bez valjane pravne osnove prekršajno kažnjavati te ćemo pratiti primjenu ove odredbe u praksi.

Preporuka 85.
Ministarstvu poljoprivrede, da kontinuirano provodi upravne nadzore nad postupcima dodjele i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta

Sukladno dostavljenim podacima te nastavno na preporuku danu u Izvješću za 2021. godinu, tijekom 2022. proveden je veći broj inspekcijskih i upravnih nadzora nad provođenjem Zakona o poljoprivrednom zemljištu i provedbenih propisa, što je bitan način otklanjanja postojećih nepravilnosti i njihovog budućeg preveniranja. S obzirom da su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, očekujemo da će se riješiti zahtjevi po kojima do sada radi navedene pravne praznine nije bilo moguće odlučivati.


Povezane teme u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2022.:

Graditeljstvo, Utjecaj potresa na ostvarivanje ljudskih prava, Pravosuđe, Pravo na adekvatno stanovanje i Pravo na čist, zdrav i održiv okoliš.

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. možete otvoriti u interaktivnoj verziji i u PDF formatu.