* Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2022., koje smo predali Hrvatskom saboru u ožujku 2023. Cijelo Izvješće možete otvoriti u PDF formatu i u interaktivnoj verziji.

Tijekom 2022. zaprimili smo 25% manje pritužbi nego prethodne godine. U njima je ukazivano na niz nepravilnosti iz područja graditeljstva, odnosno na gradnju bez potrebnih akata, na bespravnu gradnju na područjima koja nisu prostornim planovima određena kao građevinska, nastavak bespravne gradnje unatoč izrečenim inspekcijskim mjerama, kao i na izostanak kontrolnih nadzora izrečenih mjera. Unatoč padu broja pritužbi, iz njihovog je sadržaja kao i podataka DIRH-a, razvidna povećana svijest građana o štetnosti bespravne gradnje za zajednicu i okoliš.

Prema podacima DIRH-a, u 2022. je zaprimljeno 2.842 podnesaka građana ili pravnih osoba kojima su tražili pokretanje inspekcijskog postupka zbog bespravne gradnje kojom su ugrožena njihova prava i interesi, kao i javni interes. Povećan je broj bespravnog građenja i rekonstrukcija građevina uz morsku obalu, izvan građevinskog područja, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu te zaštićenim i vrijednim područjima. Od ukupno 7.069 nadzora DIRH-a u 2022. godini, 753 ih je izvršeno na vrijednom ili zaštićenom području.

Građani su nam se obraćali i zbog višemjesečnog izostanka obavijesti inspekcije povodom njihovih prijava. Obavijesti su izostajale ili nisu dostavljene u zakonskom roku, iako je službena osoba dužna u roku od 30 dana dati informaciju o postupanju po prijavi.

Građani često ne znaju koja pravna sredstva su im u takvim slučajevima na raspolaganju. Budući da pučka pravobraniteljica nije ovlaštena provoditi inspekcijski nadzor po prijavama nezakonite gradnje, građanima smo pružali opće pravne informacije o raspoloživim pravnim instrumentima i načinima ostvarivanja zaštite njihovih prava.

Preporuka 82.
Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, da pripremi izmjenu Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima kojom bi se, uz postojeće privremeno, omogućilo i trajno stambeno zbrinjavanje u posebnom objektu žrtava obiteljskog nasilja koje su prethodno ostvarile pravo na stambeno zbrinjavanje

Prijave građana o mogućoj nezakonitoj gradnji važan su izvor informacija temeljem kojih građevinski inspektori pokreću postupak po službenoj dužnosti. Prema podacima DIRH-a, u 2022. godini je od ukupno 7.069 nadzora, 2.842 provedeno povodom prijava građana, u 981 nadzoru utvrđena je povreda propisa, a 87% počinili su ih investitori i izvođači koji su gradili bez ishođenih akata o gradnji, u kojim slučajevima inspekcija naređuje uklanjanje građevine.

Građevinska inspekcija je tako u 2022. godini donijela 862 rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađenih građevina, 290 o obustavi gradnje, izdala je 30 upozorenja o otklanjanju nepravilnosti te 68 naredbi o usklađivanju gradnje s izdanim aktima o gradnji.

Građani su građevinskoj inspekciji predlagali češće kontrolne nadzore nakon što je bespravnim graditeljima naređena obustava gradnje i uklanjanje građevine, jer su graditelji često i nakon zabrane nastavljali gradnju. Češće poduzimanje kontrolnih nadzora temeljem informacija građana o nastavku bespravne gradnje, jedan je od načina suzbijanja i prevencije takvih postupanja. Ujedno, radi primjene prava na dobro upravljanje, potrebno je građane pravovremeno obavještavati o postupanju po njihovim prijavama, čime bi se steklo njihovo veće povjerenje u funkcioniranje upravnih i inspekcijskih nadzora.


Povezane teme u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2022.:

Utjecaj potresa na ostvarivanje ljudskih prava, Pravo na adekvatno stanovanje, Imovinskopravni odnosi i Pravo na čist, zdrav i održiv okoliš.

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. možete otvoriti u interaktivnoj verziji i u PDF formatu.