Dana 31. prosinca 2023. godine u Uredu pučke pravobraniteljice bilo je zaposleno 57 državnih službenika/ca i jedan namještenik, od kojih su 49 službenika/ca i jedan namještenik bili zaposleni u sjedištu institucije u Zagrebu, po tri službenika/ca u područnim uredima u Splitu i Osijeku, a dvije službenice u područnom uredu u Rijeci. Državnih službenika/ca zaposlenih na neodređeno vrijeme bilo je 56, dok je jedna službenica bila zaposlena na određeno vrijeme. 50 službenika/ca ima visoku stručnu spremu, pet višu stručnu spremu te dvoje službenika/ca i jedan namještenik imaju srednju stručnu spremu.

Uredom pučke pravobraniteljice u 2023. godini upravljali su pučka pravobraniteljica, dvije zamjenice i jedan zamjenik, koji upravljaju sa šest Službi ureda, u kojima rade savjetnici/e pučke pravobraniteljice.

Zakon o pučkom pravobranitelju propisuje tri zamjenika kao minimalni broj zamjenika pučkog pravobranitelja. S obzirom na povećani broj mandata koji su opredjeljenjem države instituciji od njezinog osnutka do danas dodjeljivani, pučka pravobraniteljica je u Izvješću za 2022. godinu istaknula potrebu kadrovskog jačanja institucije i izbor dodatnog zamjenika/ce. Pritom je bitno istaknuti da međunarodni standardi za rad nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava, ombudsmana i tijela za jednakost navode važnost osiguranja uvjeta za njihov rad od strane države.

U listopadu 2023. godine pučka pravobraniteljica raspisala je javni poziv za izbor zamjenika/ce pučke pravobraniteljice, proveden je postupak odabira te je prijedlog za imenovanje odabrane kandidatkinje upućen u saborsku proceduru. No do zaključivanja ovog Izvješća  postupak imenovanja nije dovršen, Hrvatski sabor je raspušten pa se nadamo da će predmetna točka što ranije biti uvrštena na dnevni red sljedećeg saziva Sabora.

Ured pučke pravobraniteljice se tijekom prve polovine 2023. godine priključio pilot projektu „Smartworking – hibridni model rada“ MPU-a.

 

Proračun Ureda pučkog pravobranitelja

Proračun za 2023. godinu iznosio je 2.293.432,00 eura, a izvršen je u iznosu od 2.288.806,68 eura, što je 99,80% planiranog, pri čemu su rashodi za zaposlene izvršeni 100%, materijalni rashodi 98,84% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100% od planiranog proračuna.

82,47% sredstava ukupno izvršenog proračuna odnosio se na rashode za zaposlene, 9,02% na režijske troškove, a 8,51% na ostale materijalne rashode. Proračun je bio 6,56% veći nego 2022. godine, a povećanje se najvećim dijelom odnosilo na rashode za zaposlene.

Ured pučke pravobraniteljice partner je na projektu financiranog sredstvima iz “Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma, 2022-2024”. Provedba projekta je započela u travnju 2023. godine te je tijekom 2023. godine utrošeno 26.429,95 eura, a projektom se promiče primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima na nacionalnoj razini.