Voda za ljudsku potrošnju treba biti dostupna beskućnicima i drugim socijalno ugroženim osobama, pripadnicima romske nacionalne manjine, stanovnicima izoliranih područja i svima kod kojih to sada nije slučaj.

Povećanje dostupnosti vode za ljudsku potrošnju ranjivim i marginaliziranim skupinama jedan je od ciljeva komentara koje smo dali u javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Savjetovanje je dovršeno sredinom svibnja, dok je objava izvješća o javnom savjetovanju najavljena za sredinu srpnja.

Cilj ovog Zakona (uz Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o vodama) je zaštita ljudskog zdravlja od nepovoljnih utjecaja bilo kojeg onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju i osiguravanje njezine zdravstvene ispravnosti, a potrebno ga je i uskladiti s Direktivom (EU) 2020/2184 koja stupa na snagu početkom 2023.

Dostupnost vode ujedno je i jedna od odredbi predviđenih Direktivom s kojom je potrebno uskladiti novi Zakon, kao i obveza Hrvatske u okviru postizanja ciljeva Programa za održivi razvoj Ujedinjenih naroda do 2030.

U Zakon je potrebno uključiti i konkretne mjere

Međutim, iako Nacrt prepoznaje potrebu da se pristup vodi za ljudsku potrošnju omogući svim stanovnicima, s naglaskom upravo na ranjive i marginalizirane skupine, njime, kao ni postojećim posebnim propisom (Zakon o vodnim uslugama) nisu obuhvaćene konkretne mjere postizanja tog cilja, kao što su navedene u Direktivi.

Zato smo predložili da se Nacrt i/ili važeći Zakon o vodnim uslugama dodatno usklade s Direktivom i jasno propišu ove mjere. One, primjerice, mogu biti: identificiranje osoba bez ili s ograničenim pristupom vodi za ljudsku potrošnju, kao i uzroka takvog stanja, procjenjivanje mogućnosti poboljšanja pristupa za te osobe, njihovo obavještavanje o mogućnostima priključenja na vodoopskrbnu mrežu ili alternativnim mogućnostima pristupa vodi, kao i poduzimanje drugih potrebnih i primjerenih mjera kojima bi se to postiglo.

Jasno propisati načelo predostrožnosti i kao temelj zaštite vodnog okoliša

Načelo predostrožnosti jedno je od ključnih u području zaštite okoliša, a i u Direktivi se odnosi i na bilo kakvo povećanje onečišćenja voda koje se koriste za proizvodnju vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Zato smo predložili da se i u Nacrtu jasno propiše da se načelo predostrožnosti primjenjuje i zbog zaštite vodnog okoliša od slučajnog ili namjernog onečišćenja, odnosno svih vodocrpilišta vode namijenjene ljudskoj potrošnji, kao i vodoopskrbnih objekata. U konačnici, ovo načelo navedeno je i u još uvijek važećem Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.

Preciznije definirati sve parametre monitoringa

Nacrtom je predviđeno i da su isporučitelji vode dužni odmah obavijestiti nadležne institucije poput Hrvatskih voda, HZJZ-a, Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata o kretanjima i neuobičajenim brojevima ili koncentracijama praćenih parametara, tvari ili onečišćujućih tvari koje utvrde provođenjem monitoringa izvorišta, što je pohvalno i doprinosi sveukupnoj boljoj kvaliteti vode za ljudsku potrošnju kod krajnjih korisnika.

Međutim, da bi se ta odredba mogla učinkovito provoditi, potrebno je preciznije definirati te pojmove, kako bi bilo jasno kada isporučitelji vode trebaju obavijestiti navedena tijela, što je u interesu učinkovite i pravovremene zaštite zdravlja građana.

Zaštita vodnog okoliša preduvjet je za ostvarivanje prava na čist, zdrav i održiv okoliš

Konačno, s ciljem zaštite i promocije ustavnog prava na zdrav život i zdrav okoliš, kao i u svjetlu međunarodnog prepoznavanja prava na čist, zdrav i održiv okoliš kao ljudskog prava u listopadu 2021. godine, svakako je potrebno da se novim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju naglasi i važnost zaštite vodnog okoliša od slučajnog ili iznenadnog onečišćenja, u skladu s našim prijedlozima, ali i na sve druge načine koji doprinose postizanju tog cilja.

Sve naše komentare na Nacrt prijedloga Zakona o vodi za ljudsku potrošnju možete pronaći ovdje, a detaljnu analizu i ocjenu stanja vezano za pravo na zdrav život i zdrav okoliš možete pronaći u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021.