Jučer je pučka pravobraniteljica Visokom povjereniku za ljudska prava UN-a predala NHRI izvješće u okviru drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) za Republiku Hrvatsku. Izvješće je napisano u suradnji s pravobraniteljicom za djecu, pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, kao i u prvom ciklusu izvještavanja u 2010. godini.

Pučki pravobranitelj jedina je hrvatska nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava (NHRI) s „A“ statusom. Univerzalni periodični pregled, noviji mehanizam zaštite ljudskih prava Vijeća za ljudska prava UN-a iz 2006. godine, obuhvaća sva ljudska prava (Povelja UN-a, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, instrumenti ljudskih prava koje je zemlja ratificirala, dobrovoljni pristanci i preuzete obveze, primjenjivo međunarodno humanitarno pravo) i odnosi se na sve zemlje članice UN-a.

Izvješće na engleskom jeziku te preporuke možete pronaći u privitku.