Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter sudjelovala je 19. siječnja 2023. na sjednici Odbora za obitelj, mlade i sport u Hrvatskom saboru, održanoj na temu „Djelovanje savjeta mladih pri jedinicama lokalne i područne samouprave“.

Savjeti mladih savjetodavna su tijela pri jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Svrha ovih savjeta je informiranje i savjetovanje mladih, njihovo aktivno sudjelovanje u javnome životu zajednice i njihovo uključivanje u odlučivanje o javnim poslovima i politikama od važnosti za mlade u lokalnim sredinama.

Pa ipak, većina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave još uvijek ih ne prepoznaje kao jedan od važnih oblika uključivanja mladih na svome području. Pokazuju to podaci prema kojima je 2021. godine od ukupno u 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj, njih tek 127 osnovalo savjete mladih, dok je od svih osnovanih tek 73 bilo i aktivno.

Pravobraniteljica Šimonović Einwalter istaknula je kako je pravo građanki i građana na sudjelovanje u donošenju odluka regulirano nizom međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, primjerice Općom deklaracijom o ljudskim pravima UN-a i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. Poštivanje ovog prava važno je i za donositelje odluka jer daje potpuniju sliku potreba i pomaže jasnijem definiranju ciljeva, što vodi i kvalitetnijim odlukama i uspješnijem zadovoljavanju potreba pojedinaca i zajednica, uključujući i mlade i njihove raznolike podskupine. 2022. godina bila je proglašena Europskom godinom mladih, podsjetila je pravobraniteljica, a glavni naglasak bio je upravo na uključivanju mladih.

Rezultati istraživanja na razini Hrvatske pokazuju kako je potrebno snažiti političku pismenost među mladima, kao i adresirati njihovo nepovjerenje u formalne institucije i dojam kako njihovi interesi nisu dovoljno zastupljeni u političkome životu. Zato je pravobraniteljica Šimonović Einwalter naglasila važnost obrazovanja o ljudskim pravima i jednakosti, kao uvjetu za razvoj aktivnih građanki i građana, uz jača nastojanja institucija da što kvalitetnije zadovoljavaju potrebe mladih i s njima surađuju.

Predsjednica Odbora Vesna Vučemilović navela je kako niti čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, niti sami mladi, trenutno ne prepoznaju u dovoljnoj mjeri rad savjeta mladih. Istaknula je i kako „velik utjecaj na mlade ima i šira medijska slika o političkom djelovanju kao nečem negativnom, a odgovornost za to leži na svima koji sudjeluju u političkom životu. Zato treba mladima pokazati da se može raditi drugačije, na dobrobit društva“, kazala je predsjednica Odbora Vučemilović.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić naglasila je kako je „potrebno kroz razmjenu dobrih praksi i bolje informiranje vidjeti kako poboljšati kvalitetu života mladih u jedinicama lokalne samouprave te ih motivirati“. Pri tom, navela je  državna tajnica Josić, treba voditi računa o regionalnoj različitosti i tome da je svaka jedinica lokalne samouprave specifična.

Odbor za obitelj, mlade i sport ovu je tematsku sjednicu organizirao povodom izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih koje su u tijeku do kraja siječnja. Posebno je korisno što su time dali priliku da se uživo, i to tijekom trajanja savjetovanja, rasprave prijedlozi za potrebne promjene. U raspravi su još sudjelovali i zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora, čelnici lokalne i područne samouprave, kao i predstavnice i predstavnici savjeta mladih iz različitih dijelova Hrvatske.