Foto: hina/tpc

U organizaciji riječkog Pravnog fakulteta od 2. do 6. rujna u Novom Vinodolskom održala se Ljetna škola ljudskih prava u sklopu koje je zamjenica pučke pravobraniteljice Maja Kević održala predavanje na temu zaštite prava osoba koje su iregularno ušle u Republiku Hrvatsku.

Kako su fokus Ljetne škole bila prava zajamčena Europskom konvencijom o ljudskim pravima, zamjenica Kević studente je upoznala s obvezom države da osigura konvencijska prava i slobode svakoj osobi pod svojom jurisdikcijom, naglasivši da se to svakako odnosi na njezin cjelokupan teritorij, ali i na slučajeve kada su osobe pod stalnom i isključivom kontrolom tijela vlasti, a što mogu biti i, primjerice, pogranična područja.

Među pravima koja su trenutno najaktualnija i u najvećem interesu šire javnosti, u sklopu Ljetne škole zamjenica Kević pojasnila je i zabranu vraćanja iregularnih migranta u državu podrijetla (ili matičnu državu) kada postoji opravdana sumnja da osobi prijeti stvarna opasnost od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, kao i zabranu kolektivnih protjerivanja stranaca, odnosno njihovog vraćanja bez procjene individualnih okolnosti svakog pojedinog slučaja te je naglasila da je država u svakom slučaju povrede ovih prava dužna provesti učinkovitu istragu.

Studentima je detaljnije objasnila i praksu Europskog suda za ljudska prava u ovom području, a uz zamjenicu Kević i profesore riječkog i osječkog Pravnog fakulteta, predavanja u sklopu Ljetne škole održale su i hrvatska zastupnica pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik te sutkinja Ustavnog suda Republike Hrvatske dr. sc. Snježana Bagić.