Svjetski dan voda koji se obilježava 22. ožujka prilika je za podsjetiti da je voda izvor života i da se nalazi svuda oko nas te da je neizmjerno značajna za prirodu i različite ekosustave, kao i za čovjeka. Voda ispunjava oceane, mora, rijeke i jezera, zaleđena je na polovima i u ledenjacima, u podzemlju je i zraku kojeg dišemo. Njezina je količina stalna i svaka njezina kapljica kruži u prirodi s određenom svrhom u prirodnoj ravnoteži.

Na zemlji prevladava slana voda, a tek je 2,5% slatke vode koja se većinom nalazi zaleđena na polovima i ledenjacima ili u podzemlju. Malo je slatke vode, a pitke još manje jer nije sva slatka voda pogodna za piće. No, važno je znati da je za opskrbu pitkom vodom ključna voda u podzemlju koja je neizmjerno velika i trajna zaliha prirodno čiste vode koja se još naziva i temeljnica. U krajevima s puno padalina, razina temeljnice blizu je površine zemlje, u sušnim krajevima je i stotinjak metara duboko u zemlji, a u pustinjama ne mora ni postojati. No, osim prirodnih faktora, na manjak, ali i kvalitetu vode utječe i ljudski faktor kroz loše gospodarenje vodom te onečišćenja nastala ljudskom djelatnošću.

Onečišćenje vode, osim što šteti vodnom ekosustavu, utječe i na kopnene ekosustave i ljudske zajednice. Dovoljna količina pitke i zdravstveno ispravne vode preduvjet je za ostvarivanje prava na zdravlje i prava na zdrav život pa ju je potrebno zaštititi od nepovoljnog ljudskog djelovanja. Stoga se voda štiti i propisima.

Ustav određuje da su priroda i čovjekov okoliš temeljne vrednote, a osobitu zaštitu daje moru, morskoj obali i otocima, vodi, zračnom prostoru, rudnom blagu i drugim prirodnim bogatstvima, zemljištu, šumama, biljnom i životinjskom svijetu, drugim dijelovima prirode, nekretninama i stvarima od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za državu. Zakon o vodama smatra vodu općim dobrom pod osobitom zaštitom države te uređuje njezin pravni status, upravljanje, zaštitu od štetnog djelovanja, odvodnju i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, itd. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju  štiti zdravstvenu ispravnost vode  određujući koja  je  voda namijenjena za ljudsku potrošnju.

Nadalje, zaštita i korištenje voda temelji se na načelu predostrožnosti, poduzimanju preventivnih mjera, otklanjanju štete nanesene vodnom okolišu na mjestu njezinog nastanka te načelima »onečišćivač plaća«, odnosno »korisnik plaća«. Također, određuju se zone sanitarne zaštite na područjima s izvorištima ili drugim ležištima vode koja se koriste ili su rezervirana za javnu vodoopskrbu, kao i područja na kojima se za iste potrebe zahvaća voda iz rijeka, jezera, akumulacija i sl., od namjernog ili slučajnog onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njezinu izdašnost.

Aktualni primjer povišenih razina arsena koje se pojavljuju u podzemnim vodama na području istočne Hrvatske govori o stanju podzemnih voda, no i stanju vodoopskrbnog sustava koji prerađuje podzemnu vodu u vodu za piće, na način da uklanja višak arsena te drugih teških metala, prije nego vodu dalje dostavlja na korištenje građanima kroz svoju vodoopskrbnu mrežu. Neovisno o tome upravlja li vodovodom pravna osoba ili ne, sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, prati se stanje zdravstvene ispravnosti te vode.

Prema službenim podatcima koje smo do sada prikupili, uzrok povišenih razina arsena je geološki sastav tla, no i novi Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, koji je zbog usklađenja s EU smanjio dozvoljenu koncentraciju arsena sa 50 na 10 µg/I. Za postizanje novo određenih vrijednosti arsena, potrebna su ulaganja u vodoopskrbni sustav, koja će se provesti kroz EU projekte do kraja 2018. Do sada nisu provedena istraživanja koja bi ukazala o kakvim se opasnostima arsena na zdravlje radi, a nijedan laboratorij u sustavu javnog zdravstva ne provodi specijaciju arsena i žive, što bi bilo potrebno za procjenu utjecaja na zdravlje.

Dužni smo štititi vodu, a posebice vodocrpilišta od onečišćenja te  moramo upravljati vodnim resursima na održiv način, vodeći računa o potrebama sadašnjih i budućih generacija. Stoga koristimo priliku da i na Svjetski dan zaštite vode naglasimo potrebu jače integracije okolišne politike u komunalnu politiku kako bi se učinkovito zaštitile ustavne vrednote očuvanja  okoliša. Građani imaju pravo znati kakvu vodu piju i kako voda utječe na njihovo zdravlje, stoga podsjećamo i na potrebu daljnjeg ulaganja u razvoj zdravstvene ekologije i jačanje ekološke svijesti i obrazovanja u obrazovnim, pravosudnim i svim drugim državnim institucijama te na potrebu jačeg nadzora u slučajevima nezakonitog postupanja.