Kriteriji za lišavanje poslovne sposobnosti osoba s psihičkom bolesti, pravna regulativa ove tematike te poteškoće u postupcima vraćanja poslovne sposobnosti bile su dio tema stručnog skupa „Zaštita prava osoba lišenih poslovne sposobnosti“, koji je, u organizaciji Udruge za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja „Svitanje“, održan 18. lipnja u Kući ljudskih prava.

Na skupu je sudjelovala i predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice, kao dio redovne suradnje Ureda, odnosno Službe za osobe lišene slobode i nacionalni preventivni mehanizam, sa stručnjacima iz područja zaštite ljudskih prava najosjetljivijih članova društva.

Tijekom susreta naglašeno je kako se osobe oboljele od shizofrenije, kada za to dobiju priliku, oporavljaju čak i nakon dugogodišnjeg trajanja bolesti, pri čemu je posebno istaknuta važnost psihosocijalne rehabilitacije u tretmanu psihičkih bolesti. Nakon stručnog skupa održana je tribina na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Zaštita prava osoba s psihičkom bolesti kroz samozastupanje i borbu protiv stigme“.

Predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice tom prilikom podsjetila je kako je, temeljem preporuke Ureda iz 2012. godine, Ministarstvo socijalne politike i mladih svim domovima za starije i nemoćne poslalo naputak za uklanjanje diskriminatornih kriterija iz svojih pravilnika o prijemu i otpustu korisnika. No, usprkos naputku Ministarstva, prema saznanjima do kojih je Ured došao u redovnom radu, i dalje postoje slučajevi koji ukazuju na diskriminatornu praksu pojedinih domova pri prijemu korisnika. Navela je kako je najčešće riječ o uskraćivanju prijema zbog zdravstvenog stanja.

Tako je, primjerice, osobi zbog psihičkog oboljenja uskraćeno primanje u županijski dom za starije i nemoćne, iako je iz njezine liječničke dokumentacije vidljivo kako je pod stalnim liječničkim nadzorom, uredno uzima terapiju te je u cijelosti funkcionalna, a samostalan život otežan joj je isključivo zbog godina života. Unatoč liječničkoj uputi kako nema prepreka za smještaj, istaknula je predstavnica Ureda, odbijena joj je prijava za dom, a predložen je bolnički smještaj na odjelu psihogerijatrije. Ovakvo postupanje je nedopustivo te je, u cilju prevencije sličnih postupanja, nužno, između ostalog, provoditi kontinuirane edukacije stručnih radnika domova.