Uloga pučke pravobraniteljice u zaštiti prava osoba lišenih slobode i sprečavanju mučenja, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja bila je tema predavanja koje su savjetnice pučke pravobraniteljice Ira Bedrač i Ksenija Bauer održale 9. srpnja 2018. u Kaznionici u Lepoglavi. Predavanje je bilo namijenjeno polaznicima 32. temeljnog tečaja za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Savjetnice su detaljno pojasnile ovlasti pučke pravobraniteljice, posebice u obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Posebna pozornost posvećena je ljudskim pravima osoba lišenih slobode, čl. 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kojim je propisana zabrana mučenja te praksi Europskog suda za ljudska prava u predmetima koji se odnose na povrede prava osoba lišenih slobode koje se nalaze u zatvorskom sustavu. Također, govorile su i o preporukama i upozorenjima koje je pravobraniteljica dala u vezi s postupanjem pravosudne policije te su ukazale na primjere dobe i loše prakse ali i na deeskalacijske tehnike, odnosno tehnike komunikacije sa zatvorenicima, koje mogu smanjiti primjenu represivnih mjera.