Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, od 1. srpnja 2019. godine institucija pučkog pravobranitelja postaje nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

U skladu s tim, Pučki pravobranitelj zaprima prijave o nepravilnostima koje prosljeđuje tijelima ovlaštenim za postupanje prema njihovom sadržaju te ispituje pojedinačne prijave radi poduzimanja radnji iz svoje nadležnosti potrebnih za zaštitu prava prijavitelja, što su i ključne dvije nadležnosti novog mandata. Osim toga, izrađuje izvještaj o stupnju ugroženosti ili povrijeđenosti ustavnih ili zakonskih prava prijavitelja nepravilnosti, daje im opće pravne informacije vezano uz zaštitu njihovih prava, čuva njihov identitet, kao i zaprimljene podatke od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama te izvještava Hrvatski sabor o zaštiti prijavitelja nepravilnosti putem godišnjih i posebnih izvješća.

Uz vanjsko prijavljivanje i javno razotkrivanje, Zakonom je propisano i unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, što podrazumijeva otkrivanje nepravilnosti poslodavcu, kojim se smatraju tijela javne vlasti te fizičke ili pravne osobe kod koje prijavitelj nepravilnosti obavlja poslove.

Dodatno, poslodavci koji zapošljavaju najmanje pedeset osoba dužni su uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i u skladu s tim imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezinog zamjenika, osigurati zaštitu prijavitelja od štetnih posljedica zbog tog čina, čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja te poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

S ciljem osiguranja kvalitetne zaštite zviždača, nužno je da sustav omogući sigurno prijavljivanje nepravilnosti, uz učinkovite mehanizme ispitivanja prijava nepravilnosti, njihova otklanjanja i sankcioniranja te u konačnici i zaštite samih zviždača od štetnih radnji kojima bi mogli biti izloženi zbog prijave. U tu svrhu bit će potrebno i osigurati dostatna sredstva za punu provedbu Zakona, ali i za edukacije svih skupina koje će primjenjivati zakon, od poslodavaca i radnika, do sudaca i ovlaštenih tužitelja.