Predavanje o ulozi, nadležnosti i radu institucije pučkog pravobranitelja, s posebnim naglaskom na međunarodnopravni aspekt, održala je 2. travnja seminaristima Katedre za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

Upoznavši ih s razvojem ombudsmanskih institucija u Europi i u Hrvatskoj, te njenim glavnim obilježjima neovisnosti i samostalnosti u radu i postupanju po pritužbama građana na loš rad tijela javne vlasti, pučka pravobraniteljica naglasila je činjenicu da ova institucija od 2008. godine neprekidno ima Status A neovisne nacionalne institucije za ljudska prava, što sa sobom nosi i veće mogućnosti i obveze suradnje s tijelima Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih tijela. Također, iznijela im je i pregled okvira mandata pučkog pravobranitelja, odnosno dodatnih zaduženja koje, pored ombudsmanskog, ima kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, kao Nacionalni preventivni mehanizam, a i ona koja će tek dobiti kao vanjski mehanizam za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. A kroz prikaz godišnjeg izvješća pučke pravobraniteljice Hrvatskom saboru, kao ključnog mehanizma u praćenju stanja zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj, upoznala ih je s alatima koje ima na svojem raspolaganju, od mišljenja, prijedloga, preporuka i upozorenja, preko sudjelovanja u procesu izrade zakona i strategija te javnog istupanja.

Govoreći o međunarodnopravnim aspektima, posebno je naglasila važnost Opće deklaracije o ljudskim pravima koja je prije više od 70 godina po prvi put postavila ljudska prava kao temelj slobode i pravde u svijetu, a osvrnula se i na druge međunarodne dokumente po kojima pučki pravobranitelj postupa u zaštiti ljudskih prava.