Nacionalno vijeće za ljudska prava Indije organiziralo je 1. listopada 2018. Konklavu ljudskih prava, s ciljem otvaranja prostora za rasprave o aktualnim problemima u području ljudskih prava. Na konklavi su, između ostalih, sudjelovale vladine i nevladine organizacije, nacionalne institucije za ljudska prava iz različitih zemalja te njihove regionalne mreže, pri čemu je Europsku mrežu predstavljala pučka pravobraniteljica Lora Vidović, predsjedavajuća ENNHRI-ja.

Pravobraniteljica je sudjelovala u panelu s fokusom na trgovanje ljudima, migracije i prisilna rad, kao i na prava marginaliziranih skupina društva. Naglasila je kako je važno prepoznati ranjivost migranata, koji su u povećanom riziku od kršenja ljudskih prava, uključujući trgovanja ljudima. Također je predstavila izvješće ENNHRI-ja o pristupu migranata informacijama o njihovim pravima, koje sadrži i preporuke za pretvaranje teorije u praksu.

Rasprava na ovu temu je itekako pravovaljana, naglasila je pravobraniteljica, podsjetivši kako je milijun ljudi podnijelo zahtjev za međunarodnom zaštitom u EU u 2016. Sama brojka, kao i potreba za javnim politikama u području migracija i azila, dovele su do izazova u zaštiti, poštivanju i ostvarivanju temeljnih prava migranata.

Uz migracije, tijekom Konklave su sudionici raspravljali i o ljudskim pravima u poslovnom sektoru te o osnaživanju žena i zaštiti djece kroz Ciljeve održivog razvoja UN-a. Događaj je zamišljen kao doprinos stvaranju učinkovitog okvira za razvoj politika, programa i praksi koje će osigurati jednaka prava i mogućnosti svim članovima društva.