Broj: P.P.R. –11-02-78/12-1
U Zagrebu, 05 . ožujka 2012.

Na temeljem članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11 i 150/11), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu (Nar. nov., br. 24/12) pučki pravobranitelj utvrđuje sljedeći:

PLAN PRIJMA
U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
ZA 2012. GODINU

I.
Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Ured pučkog pravobranitelja za 2012. godinu.

II.
Plan prijama u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu pučkog pravobranitelja te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2012. godinu.

III.
U Uredu pučkog pravobranitelja zaposleno je dvadeset i osam (28) državnih službenika i jedan (1) namještenik na neodređeno vrijeme.

IV.
U Uredu pučkog pravobranitelja u tekućoj godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu i pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija, planira se prijam na neodređeno vrijeme:
– 2 (dvije/dva) službenice/službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomski stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – vježbenice/ka

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja.

V.
Plan prijama u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Narodnim novinama, dnevnom listu „Vjesnik” i na web-stranicama Pučkog pravobranitelja i Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

PUČKI PRAVOBRANITELJ

                                                                                                                                                                                          Jurica Malčić