REPUBLIKA HRVATSKA
PUČKI PRAVOBRANITELJ
Broj: P.P.R.  –11-02-5/11-1
U Zagrebu, 20. siječnja 2011.

Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske temeljem članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 107/07 i 27/08), članka 4. stavka 2. Zakona o pučkom pravobranitelju (Nar. nov., br. 60/92) i članka 12. Poslovnika o radu Pučkog pravobranitelja (Nar. nov., br. 71/97) utvrđuje:

PLAN PRIJMA

 U DRŽAVNU SLUŽBU U  URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

ZA 2011. GODINU

I.

Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Ured pučkog pravobranitelja za 2011. godinu.

II.

Plan prijama u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu pučkog pravobranitelja te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2011. godinu.

III.

U Uredu pučkog pravobranitelja  zaposleno je  dvadeset i sedam (27)  državnih službenika  i jedan (1) namještenik  na neodređeno vrijeme.

IV.

U Uredu pučkog pravobranitelja u tekućoj godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu i pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija, planira  prijam na neodređeno vrijeme:

– 2 (dvije/dva) službenice/službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomski stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem

-1 (jedne/jednog) službenice/službenika srednje stručne spreme

V.

Na temelju ovog Plana slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem.

VI.

Plan prijama u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Narodnim novinama, dnevnom listu »Vjesnik« te na web-stranicama Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Pučkog pravobranitelja.

PUČKI PRAVOBRANITELJ

                                                                                                                                                                                       Jurica Malčić