Na temu „Izazovi migracija i integracije za javnu upravu“, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organiziralo je 28. veljače okrugli stol.

U uvodnim izlaganjima prof. dr. sc. Ivan Koprić osvrnuo se na hrvatske prilike u globalnim i europskim okvirima migracije i integracije migranata, o sigurnosnim aspektima migracijske politike i izazovima za javnu upravu govorio je prof. dr. sc. Siniša Tatalović, a o izazovima za hrvatsku javnu upravu doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak. Doc. dr. sc. Teo Giljević izlagao je o koordinaciji javnih usluga migrantima, a o dosadašnjim iskustvima u radu s ranjivim društvenim skupinama kao osnovi pripreme javnih službenika za rad s migrantima dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić.

Sudionicima okruglog stola obratila se i zamjenica pučke pravobraniteljice mr. sc. Tena Šimonović Einwalter. Istaknula je rad pučke pravobraniteljice na pitanjima zaštite ljudskih prava i prava na jednakost migranata. Naglasila je da institucija osim rada na konkretnim predmetima i pritužbama, provodi i istraživanja o stereotipima i predrasudama, uključujući glede migranata, te redovito izvještava Hrvatski sabor o rezultatima istraživanja, slučajevima diskriminacije migranata te ukazuje na stanje sustava u pogledu integracije, ali i daje preporuke kako ga unaprijediti. Posebno je pozdravila fokus na lokalnu razinu, kako na lokalne zajednice koje treba pripremiti kako bi integracija bila uspješnija, tako i na jačanje kapaciteta na lokalnoj razini. Istaknula je važnost edukacije službenika koji rade u tijelima lokalne, regionalne i državne uprave, ali i podizanja svijesti svih građana i edukacije djece i mladih u ovom kontekstu. Zamjenica pučke pravobraniteljice naposljetku je istaknula koliko je važno, posebice u vrijeme kada se javnim prostorom sve češće šire strah, mržnja i lažne vijesti oko migranata, da mediji i javni servisi te politički akteri odgovorno komuniciraju o migrantima i o izazovima migracija.

Na okruglom stolu raspravljalo se o jednom od novih, izrazito važnih i velikih izazova za javnu upravu, od klasične državne uprave, preko lokalnih jedinica do raznih javnih službi čija suradnja i koordinacija je prijeko potrebna za uspješnu integraciju migranata. Analizirane su upravne teškoće i pitanja koja se nameću posljednjih godina, a čije bi značenje u budućnosti moglo biti i veće, pri čemu je istaknuta važnost oblikovanja jasne migracijske politike i politike integracije.