*Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020., koje je predano Hrvatskom saboru u veljači 2021. Više o problemima vezanima uz obrazovanje možete doznati i u poglavlju „Diskriminacija u području i temeljem obrazovanja“.

Epidemija je u znatnoj mjeri utjecala na sve segmente društva, pa tako i na provedbu nastavnog procesa na visokim učilištima tijekom akademske godine 2019./2020. Iako nismo zaprimili značajniji broj pritužbi u području visokog obrazovanja, s velikom smo pozornošću pratili postupanje nadležnih tijela u kontekstu osiguravanja kontinuiteta nastavnog procesa na visokim učilištima i ostvarivanja studentskih prava. Pritužbe su se većinom odnosile na postupak upisa u više godine studija i način izračuna ECTS bodova pa smo studente upućivali da se obrate sveučilištima, s obzirom da ona provode nadzor nad provedbenim aktima visokih učilišta.

Visoka učilišta na različite su načine odgovorila na novonastale okolnosti epidemije, pri čemu sva
nisu pravovremeno uspostavila adekvatne komunikacijske kanale prema studentima, zbog čega su
studenti nailazili na poteškoće u ispunjavanju svojih obveza. Tako su na pojedinim visokim učilištima
kasnile informacije o terminima održavanja ispitnih rokova, što je dodatno otežavalo položaj studenata, osobito onih koji studiraju izvan mjesta stanovanja. Istovremeno, dio visokih učilišta je izuzetno brzo pokrenuo kvalitetno odvijanje nastavnog procesa i uspostavio pravovremenu komunikaciju sa studentima. Primjerice, Sveučilište u Rijeci je usvojilo regulatorni okvir odvijanja nastavnih aktivnosti u virtualnom okruženju te je pokrenulo pilot projekt „Hibridno izvođenje nastave u 2020./2021. akademskoj godini“, čiji će rezultati poslužiti za modeliranje sustavnog uvođenja mješovitog (tzv. hibridnog) oblika nastave na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.

Neizvjesnost modela održavanja nastave
osobito je otegotna za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta, jer im onemogućava planiranje razdoblja unajmljivanja stanova.

Neizvjesnost održavanja nastave uzrokovana epidemijom, osobito je otegotna za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta jer im onemogućava planiranje razdoblja plaćanja najamnine za stanove u kojima borave tijekom studiranja. S obzirom da su visoka učilišta, sukladno epidemiološkim preporukama, periodički uvodila online nastavu, studenti su nastavili plaćati visoke najamnine stanova, iako u duljim razdobljima nisu u njima boravili. Uzimajući u obzir daljnju neizvjesnost odvijanja nastavnog procesa tijekom epidemije, bilo bi korisno razraditi model subvencioniranja studentskih troškova najma privatnog smještaja, u vremenu u kojem tijekom trajanja akademske godine ne borave u unajmljenim stanovima.

U drugoj polovici 2020. AZVO je provela istraživanje „Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i socijalne izolacije: iskustva i potrebe djelatnika visokih učilišta i
studenata“, iz kojeg proizlazi da su studenti i profesori u najvećoj mjeri zadovoljni učinkovitošću
online nastave, ali istovremeno ukazuju na nezamjenjivost neposrednog kontakta tijekom nastavnog
procesa. Najveću zabrinutost izražavaju u pogledu izvođenja praktičnih vježbi za koje se online
nastava smatra u potpunosti neodgovarajućom. Studenti i profesori ističu da isključivo online
studiranje smatraju neodrživim i neadekvatnim na dulje vremensko razdoblje.

Ipak, za očekivati je da će visoko obrazovanje u narednim godinama doživjeti intenzivne promjene
te bi se pojedini dijelovi poučavanja u virtualnom okruženju mogli zadržati i dalje unaprjeđivati.
Činjenica je da visokoobrazovni sustav u RH za sada nema adekvatan pravni okvir za razvoj novih
oblika i metoda podučavanja te ga je potrebno reformirati usvajanjem novih standarda koji bi
definirali ključne elemente studiranja na daljinu. Iako je MZO u lipnju sastavilo prijedlog Akcijskog
plana za provedbu nastave na daljinu, nužno je pristupiti sveobuhvatnoj prilagodbi pravnog okvira
za novi – mješoviti model odvijanja nastavnog procesa u području visokog obrazovanja.

 

Preporuke:

104. Ministarstvu znanosti i obrazovanja, da izradi model subvencioniranja najma privatnog smještaja studenata tijekom trajanja akademske godine;

105. Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Sveučilištima, da izrade pravni okvir mješovitog modela nastave u okviru visokog obrazovanja.

 

Vezane teme iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020:

Diskriminacija u području i temeljem obrazovanja

 

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. pronađite ovdje.