Na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti uputili smo dva amandmana Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava i Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora. Predložili smo da se zadrži pravo korisnika na produženje novčane naknade, dok je prijedlog Zakona predviđao ukidanje toga prava uz obrazloženje MRMS da primjena toga prava nije ostvarila očekivane i svrsishodne učinke te da produženje prava ima narav socijalnog davanja koje bi trebalo regulirati u okviru sustava socijalne skrbi.

Naime, uz Konačni prijedlog Zakona nisu navedeni egzaktni podatci kojima bi se potvrdilo da pravo na produženje novčane naknade nije ostvarilo očekivane i svrsishodne učinke. Također, predložili smo da po prestanku prava na produženje novčane naknade, korisnici to pravo zadržavaju sve dok nadležni centar za socijalnu skrb ne utvrdi ispunjavaju li uvjete za priznavanje zajamčene minimalne naknade prema Zakonu o socijalnoj skrbi i dok nadležni centar za socijalnu skrb o tome ne donese odgovarajuće rješenje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Naime, potrebno je bilo iznaći rješenje za dosadašnje korisnike/ce prava na produženu novčanu naknadu, kako ne bi iznenada ostali bez stečenog prava, ali i bez bilo kakvog oblika socijalne zaštite. Prema podatcima HZZ-a, nezaposlenih korisnika/ca produžene novčane naknade u listopadu 2013.g. bilo je 6.770, pri čemu je značajan broj korisnika/ca, tj. više od 2/3, bilo žena, koje su teže zapošljive na tržištu rada. Na žalost, naši prijedlozi nisu usvojeni.