*Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020., koje je predano Hrvatskom saboru u veljači 2021. Izvješće možete preuzeti ovdje.

 

RH i međunarodni mehanizmi zaštite ljudskih prava

U ožujku je održan sastanak s predstavnicima Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina VE, u sklopu pripreme njihovog Petog mišljenja. Cilj njihovog posjeta RH bilo je
praćenje primjene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Hrvatskoj te formuliranje
preporuka za unapređenje njene provedbe.

U studenom je, u sklopu Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR), RH predstavila
aktivnosti poduzete u provedbi preporuka dobivenih tijekom prva dva ciklusa UPR-a. Zbog epidemioloških mjera, po prvi puta je Radna skupina za UPR održana u tzv. hibridnom formatu
(djelomično u Ženevi, a djelomičnom putem interneta u Zagrebu). RH je u ovom ciklusu zaprimila
224 preporuke, znatno više nego u prethodnom, kada ih je bilo 167 preporuka. Privremeno izvješće
usvojeno je u studenom, a potvrđivanje i usvajanje se očekuje na 46. sjednici Vijeća za ljudska prava
u 2021. Kao i u prijašnjim ciklusima, pučka je pravobraniteljica, djelujući kao nacionalna institucija za
zaštitu ljudskih prava sa statusom A, u suradnji s posebnim pravobraniteljicama, predala Izvješće u
okviru trećeg ciklusa te je glavne preporuke predstavila na virtualnoj pred-sesiji u listopadu.

EK je objavila svoje prvo izvješće u kojem se ocjenjuje stanje vladavine prava u svim državama
članicama EU, koje prepoznaje i važnu ulogu nacionalnih institucija za ljudska prava, a pučka
pravobraniteljica sudjelovala je u procesu konzultacija kroz svoj doprinos Europskoj mreži nezavisnih
institucija za zaštitu ljudskih prava (ENNHRI). Izvješće obuhvaća četiri ključna područja: pravosudni
sustav, antikorupcijski okvir, pluralizam medija i druge institucionalne provjere i ustavna ravnoteža.

Komisija ističe kako NHRI imaju važnu ulogu kao zaštitnici vladavine prava i mogu pružiti neovisnu
provjeru sustava u krizi. Također, rad i prostor za djelovanje NHRI-a uvodi kao jedan od pokazatelja
vladavine prava. U svom Izvješću EK prepoznaje kako pučkom pravobranitelju raste ugled zbog
profesionalnosti, otpora politizaciji i dobrih rezultata. Uz to, NHRI su prepoznati u rezoluciji Europskog parlamenta o uspostavi Mehanizma EU-a o demokraciji, vladavini zakona i temeljnim pravima, koja je izglasana na plenarnoj sjednici 7. listopada, koja naglašava kako neovisni NHRI u skladu s Pariškim načelima mogu poslužiti i kao pokazatelj poštivanja demokracije, vladavine zakona i temeljnih prava u državama članicama EU-a.

Povjerenica za ljudska prava VE je u svome komentaru u lipnju istaknula važnost i potencijal tijela
za jednakost, što je također jedan od mandata pučke pravobraniteljice. Istaknula je kako je važno
podržati napore usmjerene na jačanje standarda o tijelima za jednakost, uključujući revidiranu Preporuku br. 2 Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) i Preporuku EK o tijelima za
jednakost.

Kao i prijašnjih godina, ukazujemo na potrebu ratifikacije do sada neratificiranih međunarodnih
ugovora, čime bi se u pravni sustav RH unijeli najviši standardi zaštite ljudskih prava i nediskriminacije,
ponajprije Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim
pravima i Europske socijalne povelje (Revidirane).

Sudjelovanje na međunarodnim forumima

Tijekom 2020. nastavljena je i multilateralna suradnja s tijelima UN-a, EU i VE, a posebice u okviru
specijaliziranih mreža: GANHRI-a, ENNHRI-a, EQUINET-a, IOI-a, Europske mreže ombudsmana te
Mreže mediteranskih ombudsmana. Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter nastavila je predsjedavati EQUINETom, dok je pučka pravobraniteljica Lora Vidović i dalje članica Upravnog odbora ENNHRI-a i biroa GANHRI-a. Predstavnici Ureda nastavili su putem online platformi sudjelovati u radnim skupinama ENNHRI-a o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, održivim razvojnim ciljevima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, kao i predsjedavati radnom skupinom o azilu i migracijama. Također, savjetnici Ureda nastavili su sudjelovati i u aktivnostima radnih skupina EQUINET-a za pravo jednakosti, strateško parničenje te komunikaciju, a sudjelovali su i na
konferencijama, seminarima i godišnjoj skupštini obje mreže, te su se redovito uključivali u
istraživačke projekte i izradu EQUINET-ovih i ENNHRI-evih publikacija.

U veljači 2020. ENNHRI je okupio predstavnike 19 europskih nacionalnih institucija za ljudska prava i
regionalne dionike u Bruxellesu kako bi identificirali mogućnosti NHRI-a za sudjelovanje u mehanizmima vladavine prava EU-a, u čijem radu je sudjelovala i pučka pravobraniteljica. Europska pravobraniteljica organizirala je u ožujku video konferenciju o utjecaju krize COVID 19 na rad pravobraniteljskih institucija u EU kao i na zaštitu temeljnih prava, na kojoj je pučka pravobraniteljica govorila o izazovima zaštite ljudskih prava u RH tijekom epidemije, ali i posljedicama potresa u Zagrebu.

Prošle godine obilježeno je i 20 godina od usvajanja Direktive o rasnoj jednakosti. Povodom toga, a u organizaciji hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, Europske mreže tijela za jednakost (Equinet), EK i Glavnog tajništva Vijeća EU-a, organizirana je online konferencija #equality2020, koja je okupila europske lidere s područja jednakosti, uključujući Povjerenicu Dalli, a na kojoj je sudjelovala zamjenica pučke pravobraniteljice te predsjedavajuća Equineta-a Tena Šimonović Einwalter.

Stanje pravnog okvira EU u postizanju jednakosti te identifikacija potencijalnih područja poboljšanja
provedbe postojećih direktiva o jednakosti bile su neke od tema Okruglog stola o budućnosti europskog anti-diskriminacijskog zakonodavstva u organizaciji Equineta i zastupnice u EP Alice Bahn Kuhnke, izvjestiteljice za ‘Horizontalnu direktivu’, u čijem radu je sudjelovala i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter.

Nastavljeno je predsjedanje ENNHRI-evom Radnom skupinom o azilu i migracijama, a u drugoj
polovici 2020. pučka pravobraniteljica predsjedala je Mrežom NPM-a jugoistočne Europe, u okviru
koje su održane dvije online konferencije.

2020. je zbog pandemije bila specifična i u pogledu međunarodne suradnje. Predsjedavali smo
Mrežom NPM-ova jugoistočne Europe (Mreža NPM JEE) te smo, u suradnji s Asocijacijom za prevenciju mučenja (APT) te Boltzman Institutom, organizirali dva sastanka koja je podržalo Vijeće Europe (VE).

Zbog pridržavanja epidemioloških mjera oba su se sastanka organizirala online i na njima su, osim
članice Mreže, sudjelovali i predstavnici srodnih institucija iz još šest zemalja, kao i oni Europskog
odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) te
Pododbora UN-a za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka
ili kažnjavanja (SPT). Prvi je sastanak bio posvećen nadziranju proceduralnih jamstava u prvim satima
policijskog lišavanja slobode, dok je drugi bio o praćenju preporuka za proceduralna jamstva tijekom
policijskog zadržavanja te nadzor tijekom COVID 19 kao jedan od najvećih izazova u provođenju
mandata.

Ujedno, u okviru Mreže NPM JEE sudjelovali smo na online sastanku u organizaciji NPM-a Srbije kao
predsjedavajućih medicinskom grupom unutar Mreže NPM JEE na temu nadzora postupanja prema
ovisnicima psiho-aktivnih supstanci u zatvorskom sustavu te smo aktivno sudjelovali u svim diskusijama EU NPM Foruma.

Nastavili smo rad na projektu o promicanju i zaštiti prava migranata na granici u okviru ENNHRIjeve Radne skupine za azil i migracije kojom smo u 2020. predsjedavali te smo, između ostalog, izdali smjernice o monitoringu, kako postupanja na granici, tako i, općenitije, migracija u kontekstu izazova COVID 19 pandemije. Sudjelovali smo u NHRI akademiji u organizaciji OSCE/ODIHR, ENNHRI i FRA na temu „Sagledavanje migracija iz perspektive ljudskih prava: uloga NHRI“.

Tijekom godine su održana i dva sastanka IPCAN Mreže na kojima se raspravljalo o postupanju
policije s posebnim osvrtom na izazove u radu uslijed pandemije COVID 19, a sudjelovali smo i na
online Konferenciji u organizaciji VE vezano za ulogu policije u demokratskim društvima u kontekstu
Europskog kodeksa za policijsku etiku.

Ove godine smo sudjelovali i na brojnim webinarima u organizaciji APT, Boltzmann Instituta, Mađarskog helsinškog odbora za ljudska prava te Antigone vezanih za prava osoba lišenih slobode, postupanje prema ranjivim skupinama, provođenje stegovnih mjera, standarda detencije u EU i uloga NPM-a, a krajem godine smo prezentirali svoja iskustva iz obilazak tijekom epidemije COVID 19 na Međunarodnoj konferenciji u organizaciji tuniškog NPM-a.

Kao institucija nadležna za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti pridružili smo se Mreži europskih tijela
za zaštitu zviždača (NEIWA), u čijem radu trenutno sudjeluje 21 organizacija iz država članica EU. Osim poticanja suradnje i razmjene znanja i iskustava državnih institucija u ovom području na europskoj razini, jedan od temeljnih ciljeva Mreže je i omogućavanje dosljedne primjene EU Direktive 2019/1937 o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, a koja stupa na snagu u prosincu 2021.

Nastavljena je suradnja s kolegama iz drugih neovisnih institucija pa je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pučka pravobraniteljica potpisala Memorandum o suradnji s Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH. Cilj Memoranduma je stvaranje organizacijskih uvjeta za suradnju na zaštiti prava građana, kroz postupanja po pritužbama i druge aktivnosti.

Preporuke:

140. Vladi RH, da dostavi periodično izvješće UN-ovom Odboru za gospodarska, socijalna i kulturna prava;

141. Vladi RH, da pokrene postupak ratifikacije Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Europske socijalne povelje (Revidirane);

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. pronađite ovdje.