Povjerenstvo za postupanje po pritužbama u MUP-u ne djeluje već tri godine, a nisu ni osnovana povjerenstva u policijskim upravama. Riječ je o tijelima čija je zadaća ispitivati pritužbe na policijsko postupanje, zbog čega imaju važnu ulogu u građanskom nadzoru nad radom policije, pa njihovo nefunkcioniranje iznimno zabrinjava.

Problem je i u nedovoljnom interesu javnosti za uključivanje u rad povjerenstava, pa se tako na dva javna poziva nije prijavio dovoljan broj zainteresiranih kandidata. Primjerice, u 2015. se javilo tek 23 kandidata umjesto potrebnih 126. Jedan od razloga moglo bi biti i nepostojanje uvjeta za njihovo učinkovito djelovanje, među kojima je i izostanak novčane naknade za sudjelovanje u radu.

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović na ovaj je problem upozoravala u izvješćima za 2015. i 2016., a u ožujku 2018. je dala dodatne prijedloge, u sklopu javne rasprave o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji. Tako je predložila osnivanje jednog Povjerenstva, koje bi imalo 12 članova, isključivo predstavnika građana, a imenovao bi ih i razrješavao Hrvatski sabor. Stručnost u radu postigla bi se propisivanjem uvjeta koje članovi trebaju ispunjavati, po uzoru na Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Povjerenstvo bi bilo podijeljeno u više vijeća, što bi doprinijelo ažurnom rješavanju predmeta i spriječilo situacije u kojima je rad zaustavljen zbog nemogućnosti sudjelovanja jednog člana, što se ranije događalo. Također je potrebno propisati i adekvatnu mjesečnu naknadu članovima, a procjenu troška bazirati na broju pritužbi iz godina kada je Povjerenstvo za postupanje po pritužbama u MUP-u funkcioniralo, umjesto iz 2015. i 2016., kada nije bilo aktivno.

Ove promjene nužne su kako bi se nakon tri godine opet uspostavio ovaj važan oblik građanskog nadzora nad radom policije, ali i, nakon osnivanja povjerenstava, obradio odgovarajući broj predmeta na kvalitetan način, što će građanima ulijevati povjerenje u svrsishodnost pritužbe.

Ministarstvo unutarnjih poslova je komentare primilo na znanje, a pravobraniteljica će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti pratiti rad na Zakonu u idućim fazama njegove pripreme.