Pučka pravobraniteljica, temeljem članka 31. Zakona o pučkom pravobranitelju (NN 76/12) i članaka 41. – 46. Poslovnika pučkog pravobranitelja (NN 99/2013) objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučkog pravobranitelja

Pozivaju se organizacije civilnog društva, pojedinci, Savjet za nacionalne manjine, Savjet za razvoj civilnog društva, Hrvatsko novinarsko društvo, sveučilišta i druge znanstvene ustanove u RH da predlože kandidate za članove Savjeta za ljudska prava pučkog pravobranitelja.
Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda, osigurava kontinuiranu suradnju u području ljudskih prava i sloboda između pučkog pravobranitelja, civilnog društva, akademske zajednice i medija te razmatra druga pitanja od značaja za rad pučkog pravobranitelja u području promicanja ljudskih prava i sloboda.

Temeljem javno objavljenog poziva, pučka pravobraniteljica imenuje osam članova Savjeta na vrijeme od četiri godine, i to po dva iz redova: predstavnika civilnog društva – predstavnika nacionalnih manjina – predstavnika akademske zajednice – predstavnika medija.

Kandidati moraju imati iskustvo u djelovanju na zaštiti i promociji ljudskih prava, suradnji s državnim tijelima, medijima, sveučilišnom zajednicom, organizacijama civilnoga društva ili međunarodnim organizacijama i poznavati institucionalni okvir sustava ljudskih prava u RH. Kandidati ne smiju biti osuđivani za kaznena djela i protiv njih se ne smije voditi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Svatko može istaknuti samo jednog kandidata.

Ovaj poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama pučkog pravobranitelja, a prijave će se zaprimati do 31. listopada 2013. godine.

Svi prijedlozi moraju sadržavati životopise predloženih osoba i potvrdu da nisu osuđivani za kaznena djela te da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Prijedlozi se šalju na adresu:

Pučki pravobranitelj
Opatička 4
10 000 Zagreb
s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučkog pravobranitelja”