Na temelju članka 12. Zakona o pučkom pravobranitelju („Narodne novine“, broj 76/12),  pučka pravobraniteljica objavljuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR ZAMJENIKA/CE PUČKE PRAVOBRANITELJICE

Pučka pravobraniteljica objavljuje javni poziv za izbor jednog/e zamjenika/ce pučke pravobraniteljice.

Zamjenika/cu pučke pravobraniteljice bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog izbora.

U slučaju prestanka obavljanja dužnosti pučkog pravobranitelja, zamjenici obavljaju dužnost do izbora novog pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika.

Za zamjenika/cu pučke pravobraniteljice može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo s prebivalištem na području Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
 • najmanje osam godina radnog iskustva,
 • istaknuti stručnjak/inja koji/a u javnosti uživa ugled osobe visokih moralnih načela te zaštitnika i promicatelja ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava,
 • koja nije osuđivana za kaznena djela i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti,
 • koja nije član političke stranke.

Kandidati/kinje uz životopis trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjenju navedenih uvjeta, a posebno:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske,
 • diplomu o završenom stupnju obrazovanja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ili elektronički zapis da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave da je kandidat/kinja podmirio/la sve dospjele obveze,
 • izjavu da kandidat/kinja nije član političke stranke.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Javni poziv za izbor zamjenika/ce pučke pravobraniteljice objavit će se u „Narodnim novinama“ i  na web stranici pučke pravobraniteljice.

Prijave se upućuju na adresu: Pučka pravobraniteljica, Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na  javni poziv za izbor zamjenika/ce pučke pravobraniteljice“.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objave Javnog poziva za izbor zamjenika/ce pučke pravobraniteljice u „Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pučka pravobraniteljica predložit će Hrvatskome saboru kandidata/kinju za zamjenika/cu pučke pravobraniteljice u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv.

Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i na ženski rod.