Kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije pučka pravobraniteljica objavljuje Javni poziv za sve zainteresirane organizacije civilnog društva (sindikate i udruge koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava) koje se žele aktivno uključiti u rad na suzbijanju diskriminacije u Republici Hrvatskoj.

Cilj ovog Javnog poziva je odabir suradničkih organizacija koje će postati dio mreže anti-diskriminacijskih kontakt točaka pučke pravobraniteljice. Putem ove mreže učvrstit će se suradnja između središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije i organizacija civilnog društva, kako je propisana člankom 15. Zakona o suzbijanju diskriminacije, koji predviđa konzultacije pri izradi redovitih izvješća, mišljenja i preporuka o pojavama diskriminacije. Jednako tako, povezivanje u mrežu, služit će razmjeni informacija između pučke pravobraniteljice i članica mreže o aktualnim pitanjima i aktivnostima vezanima uz suzbijanje diskriminacije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te planiranju zajedničkih inicijativa i djelovanja s ciljem borbe protiv nejednakosti i promicanja jednakog postupanja.

Broj članica mreže nije unaprijed ograničen, no kao članice će biti odabrane one organizacije koje u procesu evaluacije pisanih prijava postignu dostatan broj bodova. U ovom će se postupku posebno procjenjivati dosadašnje iskustvo u suzbijanju diskriminacije kako je predviđena Zakonom o suzbijanju diskriminacije te motiviranost za uključivanje u mrežu.

Pisana prijava treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1.)          Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske za udruge, odnosno izvadak iz Registra sindikalnih udruga za sindikate;

2.)          Profil organizacije (kratak opis ciljeva i djelatnosti organizacije);

3.)          Popis do sada provedenih aktivnosti u području suzbijanja diskriminacije (navedene vrste aktivnosti npr. projekti, pružanje besplatne pravne pomoći, pokrenuti sudski postupci, organizacija edukacija, okruglih stolova, radionica, organizacija kampanja i sl. kao i kratak opis aktivnosti)

4.)          Pismo obrazloženja prijave na Javni poziv.

Prijave s navedenim prilozima moraju biti dostavljene u tri (3) primjerka (jedan original i dvije preslike).

Prijave se dostavljaju isključivo poštom s natpisom „Za Javni poziv“, na adresu Ureda pučke pravobraniteljice, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, a rok za podnošenje prijava je četvrtak, 23. studenog 2017. Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave koje nisu poslane na natječajem određeni način neće se razmatrati.

Za svrhu provedbe postupka evaluacije u Uredu pučke pravobraniteljice bit će imenovan Evaluacijski odbor za odabir anti-diskriminacijskih kontakt točaka. Odbor će donijeti odluku o odabranim članicama mreže te ju dostaviti svim prijaviteljima najkasnije 30 dana od objave ovog Poziva. S odabranim organizacijama pučka pravobraniteljica će potpisati Sporazum o suradnji na području suzbijanja diskriminacije.

Za sve dodatne informacije o ovom Javnom pozivu kao i za sva pitanja vezana uz prijavu možete se obratiti Uredu pučke pravobraniteljice, kontakt osoba: Nikolina Patalen, broj telefona 051/689 736, e-mail: nikolina.patalen@ombudsman.hr.

Javni poziv