„Temeljna prava nisu samo za mlade. Njima se štite svi bez obzira na dob,” kaže direktor Agencije Europske Unije za temeljna prava (FRA) Michael O’Flaherty, predstavljajući Izvješće o temeljnim pravima objavljeno 6. lipnja 2018. „Krajnje je vrijeme da politička obećanja pretočimo u konkretne mjere. Moramo se zalagati za civilna, politička, socijalna, gospodarska i kulturna prava starijih osoba”, upozorio je.

Središnje poglavlje ovogodišnjeg Izvješća o temeljnim pravima posvećeno je jednakom postupanju prema starijim osobama i poštovanju njihovih temeljnih prava. Ističe se sve veća osviještenost u pogledu tog pitanja i promjena politika kako bi se bolje poštovala prava starijih osoba. Međutim, preporučuje se da se ne koristi univerzalan pristup jer prepreke s kojima se susreću žene, pripadnici etničkih manjina i osobe s invaliditetom mogu postati složenije s godinama. Naglašava se potreba za proširenje zaštite od diskriminacije na temelju dobi donošenjem Direktive EU-a o jednakom postupanju. Njome zaštita od diskriminacije obuhvaća ne samo zapošljavanje, već i pristup uslugama, stanovanje, zdravstvenu skrb itd. Preporučuje se i bolje iskorištavanje fondova EU-a u svrhu promicanja uključenosti i jednakog postupanja prema starijim osobama.