Globalni savez nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), koji okuplja više od 110 institucija iz cijelog svijeta, pozdravio je usvajanje Globalnog sporazuma za sigurne, redovne i regularne migracije (tzv. Marakeški sporazum) i pozvao sve dionike da rade na njegovoj provedbi.

Naročito su istaknuli potrebu primjene ljudskopravaškoga pristupa prilikom provedbe Sporazuma, koji bi trebao ukjučivati međunarodne i regionalne obveze država u odnosu na ljudska prava. Također su pozvali sve države koje još nisu ratificirale Međunarodnu konvenciju o pravima radnika migranata i njihovih obitelji, među kojima je i Hrvatska, da to učine. GANHRI je naglasio i potrebu da države promiču i štite prava migranata, bez obzira na njihov migrantski status, a sve dionike pozvao da ta prava nadgledaju, u okviru svih mehanizama koje im pružaju UN-ova tijela zadužena za praćenje provođenja konvencija za ljudska prava.

Istaknuta je i potreba da države i regionalne organizacije osiguraju načine i mehanizme za praćenje i reviziju provedbe Marakeškog sporazuma, a imajući u vidu da će prva revizija biti 2020. na regionalnoj razini, istaknuta je važna uloga postojećih struktura za ljudska prava, osobito onih u Africi, Amerikama i Europi. GANHRI je osobito pozvao sve države da žurno odrede postupak i tijelo koje će na nacionalnoj razini provoditi Marakeški sporazum. Taj postupak treba biti inkluzivan, regularan, transparentan i treba omogućiti doprinos svih dionika, prema konkretnim ciljevima i aktivnostima. S obzirom da promicanje i zaštita prava migranata predstavlja važan dio rada nacionalnih institucija za ljudska prava, u skladu s ovlastima iz Pariških principa, GANRHI je naveo niz aktivnosti koje će ove institucije provoditi kako bi doprinijeli implementaciji Marakeškog sporazuma.

Na kraju je GANRHI pozvao sve države koje još nisu osnovale nacionalne institucije za ljudska prava da to i učine, a one koje jesu, da ih podrže u radu na zaštiti i promociji ljudskih prava.