Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) sastoji se od 41 nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI) iz cijele Europe. To su institucije koje financira država, neovisne o vladi, sa širokim zakonodavnim ili ustavnim mandatom za promicanje i zaštitu ljudskih prava, a koje su akreditirane prema Pariškim načelima UN-a.