Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) na sjednici Opće skupštine 21. ožujka 2016. godine u Ženevi, ponovila je svoju ozbiljnu zabrinutost u vezi s ljudskim pravima migranata, tražitelja azila, izbjeglica i osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita.

Nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI) širom Europe istaknule su svoju odlučnost da promiču i štite prava migranata, tražitelja azila, izbjeglica i osoba koje traže međunarodnu zaštitu u skladu s međunarodnim i regionalnim standardima ljudskih prava na način na koji su oni utvrđeni Općom deklaracijom o ljudskim pravima, Konvencijom UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. godine, Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te Poveljom temeljnih prava EU.

ENNHRI je zabrinut zbog činjenice da je trenutačni način upravljanja migracijskim tokovima na granicama EU obilježen ozbiljnim slabljenjem međunarodno prihvaćenih procesnih jamstava vezanih za sustav azila, čime se ugrožava ne samo pravo na azil, nego i životi pojedinaca, osobito ranjivih skupina kao što su djeca. Čak se i načelo non-refoulementa te zabrana kolektivnih protjerivanja dovode u pitanje prijedlozima donesenima u pokušaju pronalaženja rješenja za trenutačnu situaciju.

Izjavu na hrvatskom možete pronaći u privitku u nastavku, a engleska verzija dostupna je ovdje.