Омбудсмен є довірена особа Хорватського сабору з питань підтримок та захисту прав і свобод
людини, встановлених Конституцією, законами та міжнародноправовими актами про права і
свободи людини, прийнятими Республікою Хорватія.


Хто і в яких випадках може звернутися до омбудсмена?

До омбудсмена може звернутися будьхто, хто вважає:

що органи місцевого та регіонального самоврядування та юридичні особи, які мають
публічні повноваження, загрожують або порушують конституційні або законні права і

свободи незаконною чи неналежною роботою державних органів;

що зазнав дискримінації за ознакою раси, етнічної приналежності або кольору шкіри,
мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження,
майнового стану, членства в профсоюзі, освіти, соціального статусу, віку, стану здоров’я,
генетичної спадщини;

при повідомленні про порушення, які пов’язані з виконанням роботи з роботодавцем у
приватному або державному секторі, а особливо у разі недобросовісного управління
суспільними благами, державними коштами та фондами Європейського Союзу, які
становлять загрозу суспільним інтересам.

Як звернутися до омбудсмена?
Скаргу можна подати поштою (Savska cesta 41/3, 10 000 Загреб) або електронною поштою на
адресу info@ombudsman.hr, хорватською та англійською мовою.

У зв’язку з нинішньою епідеміологічною ситуацією особистий приїзд є можливий винятково, якщо скаргу неможливо подати поштою або електронною поштою та лише за попереднім
повідомленням та записом терміну, для чого необхідно звернутися до info@ombudsman.hr або
01 4851 855.

Плата та тариф не сплачується, будьхто може написати її самостійно без допомоги фахівця. Якщо скаргу подається від імені іншої особи, необхідно додати згоду цієї особи (власноруч підписану).

Що все потрібно навести в скарзі?
У скарзі має бути зазначено основну інформацію (ім’я, прізвище та адреса), назву органу, до якого стосується скарга та описати проблему, тобто навести у чому, на вашу думку, є порушення, чи вже використано правовий засіб та коли воно було подано. Якщо є, корисно додати копії актів, прийнятих у процесі, та інші документи, що стосуються скарги.

Більше про омбудсмена, його повноваженням та компетенцію, можливостями подання скарги та інші інформації можна дізнатися тут.

The Ombudswoman cooperates with the Croatian interdepartmental task force for providing protection for refugees from Ukraine. The task force was established by the Croatian Government as is coordinated by the Ministry of Interior.

The questions and answers in this text are also available on the Government website “Croatia for Ukraine”, that contains all relevant information for refugees from Ukraine and those who wish to help them.

The Ombudswoman is a commissioner of the Croatian Parliament for the promotion and protection of rights and freedoms established by the Constitution, laws and international human rights instruments adopted by the Republic of Croatia.

 

Who and in what cases can turn to the Ombudswoman?

The Ombudswoman can be approached by anyone:

  • who believes the state bodies, the bodies of the local and regional self-government units or legal persons vested with public authority have jeopardized or violated, through their illegal or irregular work, their constitutional or statutory rights and freedoms
  • who believes they have been discriminated against on the grounds of race, ethnicity or color, language, religion, political or other beliefs, national or social origin, socio-economic status, trade union membership, education, social status, age, health status, genetic heritage;
  • who reports violations related to the performance of work with the employer in private or public sector, and especially in the case of bad governance of public goods, public funds and European Union funds, which pose a threat to public interest.

 

How to contact the Ombudswoman?

Complaints can be submitted by mail (Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb) or by e-mail info@ombudsman.hr, in Croatian and English.

Due to the current epidemiological situation, personal visits are only possible if the complaint cannot be submitted by mail or e-mail and only by prior notice notification and record of the term, for which you need to contact info@ombudsman.hr or 01 4851 855.

The fee and tariff are not paid, anyone can write it yourself without the help of a specialist. If the complaint is filed on behalf of another person, you must add the consent of this person (personally signed).

 

What should be stated in the complaint?

The complaint must contain the basic information (name, surname and address); the name of the body to which the complaint concerns; description of the problem, i.e. state what, in your opinion, is a violation; and information on whether the remedy was used and when it was filed.

If available, it is useful to add copies of acts accepted in the process, and other documents related to the complaint.

More about the Ombudswoman, her powers and competence, the possibility of filing a complaint and other information can be found here.