U sklopu predmeta Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija savjetnica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, održala je 25. ožujka 2019. predavanje studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Predstavila je instituciju pučkog pravobranitelja, zakonodavni okvir, načela i način postupanja te detaljnije prikazala rad Službe za suzbijanje diskriminacije. Osvrnula se i na rezultate Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije iz 2016. godine te ih usporedila s rezultatima istraživanja provedenih 2009. i 2012. godine.

U završnom dijelu predavanja govorila je o sudskoj praksi u predmetima vezanim uz diskriminaciju, da bi pojasnila situacije kada diskriminatorno postupanje sadrži elemente prekršaja ili kaznenog djela te razlike između ove dvije skupine nezakonitog postupanja. Posebno je analizirala konkretne slučajeve prekršaja radi uznemiravanja i kaznenih postupaka radi javnog pozivanja na nasilje i mržnju pojasnivši njihove specifičnosti u odnosu na počinitelje, elemente djela radi kojih su procesuirani, najčešće okolnosti u kojima dolazi do ovih vrsta djela, okolnosti koje se cijene prilikom sankcioniranja okrivljenika te njihov učinak na žrtve prekršaja, odnosno kaznenih djela. Također je studentima prezentirala nekoliko primjera građanskih predmeta vezanih uz diskriminaciju u kojima su isticane diskriminacijske osnove etnicitet, vjeroispovijest, nacionalno podrijetlo i spolna orijentacija.